Vrijwilligers

HUISREGELS VAN HET KINDERCENTRUM VOOR OUDERS, KINDEREN EN MEDEWERKERS

 

In de huisregels van het kindercentrum staan de afspraken en regels over hoe we met elkaar om willen gaan. Deze zijn bedoeld voor ouders, kinderen en medewerkers. Afspraken met medewerkers, ouders en kinderen zijn onmisbaar voor het garanderen van een veilige speel, leef en werkomgeving.

We leggen deze afspraken en regels vast en evalueren deze jaarlijks met de medewerkers en de oudercommissie.

De regels en afspraken zijn in hoofdstukken verdeeld:

 

ALGEMEEN

 

Aanmelden van de kinderen en wijzigingen van een plaatsing

De kinderen worden door de ouders bij de medewerker planning en plaatsing ingeschreven. De medewerker planning plaatst de kinderen en verwerkt de mutaties. Mutaties dienen via het desbetreffende formulier aangevraagd te worden.

Het mutatieformulier is op kantoor verkrijgbaar en het kan via de website (www.rovertje.nl) gedownload worden.

Het ruilen van dagdelen of het aanvragen van incidentele opvang kan in de groep gevraagd worden. Medewerkers kijken of er plek is en vragen toestemming aan de manager. Ouders kunnen dit ook via de manager aanvragen.

 

Parkeren en fietsenstalling

Medewerkers dienen niet voor het gebouw te parkeren. Deze parkeerplaatsen worden vrijgehouden voor ouders en andere bezoekers van het kindercentrum. Ouders kunnen in de parkeervakken parkeren of elders in de straat waar dit toegestaan is. Let op dat u niet voor opritten van aanwonenden parkeert!

Fietsen dienen in de fietsenstalling geplaatst te worden.

We kunnen samen voor veiligheid in de straat en rondom het kindercentrum zorgen!

 

Huisdieren, buggy’s, kinderwagens en Maxi-Cosi

Vanwege de hygiëne in ons kindercentrum is het niet toegestaan om huisdieren mee naar binnen te nemen. Ook vanwege allergieën of angst voor huisdieren bij kinderen vinden we dit niet wenselijk.

Vanwege de hygiëne is het niet toegestaan om kinderwagens en buggy’s mee naar binnen te nemen. Onze ruimtes zijn voor kinderen speelruimte. In een aantal locaties spelen kinderen ook in de gang.

Ouders dienen kinderwagens daarom buiten of als dat op een locatie kan in een daarvoor bestemde ruimte te parkeren. Na het brengen dient u kinderwagens en of maxi-cosy mee naar huis te nemen. We beschikken niet over voldoende bergruimte om deze te stallen.

 

Rolstoelen of rollators

Mensen die een rolstoel of rollator gebruiken hebben hier natuurlijk ontheffing voor.

 

Halen en brengen

Kinderen kunnen tijdens de breng-en haaltijd naar de betreffende groep van het Kindercentrum worden gebracht en opgehaald worden. Als ouders hun kind incidenteel

later willen brengen of eerder willen ophalen dan kan dat met de pedagogisch medewerkster van de groep overlegd worden.

Ouders brengen hun kind zelf naar de groep en halen hun kind ook weer bij de groep op. Indien ouders hun kind door iemand anders willen laten ophalen, dan dienen de pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte gesteld te worden. Indien de pedagogisch medewerkers niet op de hoogte zijn, zullen zij contact opnemen met de ouders en /of het kind niet meegeven.

Als BSO kinderen zelfstandig naar huis mogen gaan, dan wordt van tevoren aan de ouders gevraagd om hiervoor een formulier in te vullen en te ondertekenen zodat duidelijk is dat de verantwoordelijkheid vanaf het vertrek van het kind bij de BSO bij de ouders ligt.

VSO-kinderen worden door de medewerkers van het kindercentrum naar de basisschool gebracht. BSO-kinderen worden door medewerkers van het kindercentrum van de basisschool opgehaald of lopen vanuit de basisschool zelf naar de BSO.

Met zijn allen blijven we alert op het sluiten van deuren en hekjes.

 

Voeding en luiers

Het kindercentrum verzorgt de flessenvoeding, de pap, de broodmaaltijd, het fruit, dranken en alle tussendoortjes in de dagopvang tenzij het speciale voeding betreft. Heeft uw kind een lactose-intolerantie dan dienen ouders de voedingsmiddelen voor hun kind(eren) zelf mee te nemen. Hier staat geen restitutie tegenover. Daar tegenover staat wel nauwkeurige instructie en oplettendheid van al het personeel dat werkzaam is in de groep van betreffend kind om vergissingen uit te sluiten.

Indien het kind allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen of wegens geloofsovertuigingen bepaalde voedingsmiddelen niet mag eten dan is het belangrijk dat ouders dit doorgeven.

Deze informatie wordt op een kaartje van het planbord en bij de kind gegevens van de stamgroep (dagopvang) genoteerd. Op dit planbord staan o.a. de allergieën en andere bijzonderheden van het kind vermeld. Er wordt rekening mee gehouden dat het kind deze voedingsmiddelen niet krijgt. Mocht dit onverhoeds toch gebeuren dan wordt altijd contact met de ouders opgenomen.

 

Ouders krijgen bij het intakegesprek een formulier aangereikt met richtlijnen over het meenemen van afgekolfde moedermelk en poedermelk. Kinderen die voor 8.00 uur in de groep zijn, mogen in de groep hun boterham eten die ze van thuis meenemen.

Luiers worden door het kindercentrum verstrekt. In de naschoolse opvang krijgen kinderen fruit, (ontbijt)koek, cracker of rijstwafel en later in de middag een snoepje. Tijdens vakanties worden ook broodmaaltijden verstrekt en er wordt ook wel eens iets extra’s aangeboden. Ook hier geldt dat ouders bijzonderheden rond voeding moeten bespreken met de medewerkers!

 

RUIMTES IN HET KINDERCENTRUM

 

Garderobe en postbakje

In de dagopvang heeft elk kind een eigen plek aan de kapstok bij zijn/haar stamgroep. In de BSO zoekt het kind zelf een plekje aan de kapstok. We gebruiken geen luizencapes. Ouders mogen die wel zelf meegeven.

In dagopvang heeft elk kind een postvakje bij de kapstok of een andere plek waar ouders post of spulletjes kunnen pakken. In de BSO staan de postbakjes bij de kapstok of in de groepsruimte. Het postbakje is bedoeld voor post (nieuwsbrieven, informatie en mededelingen) en andere spullen aan kinderen en/of ouders mee te geven. Ouders worden geacht het postbakje van hun kind regelmatig leeg te maken.

 

Groepsruimte

Ieder kind wordt in een stamgroep geplaatst met een vast team pedagogisch medewerkers. Elk kind krijgt een eigen mentor toegewezen.

Voor incidentele opvang in een andere stamgroep (bijvoorbeeld het buurgroepje) dienen ouders een formulier te ondertekenen waarmee zij hiervoor toestemming verlenen.

In de groepsruimte van de dagopvang hangt een planbord waarop eet/slaap schema en bijzonderheden van een kind vermeld staan. Dit planbord wordt door de mentor van het kind bijgehouden.

Elke dag wordt er een dag lijst gemaakt door de pedagogisch medewerkers waarop vermeld staat welke kinderen er die dag aanwezig zijn. Hierop worden de slaaptijden genoteerd en flestijden met de hoeveelheden die kindjes gedronken hebben.

 

In elke groep is er een overzicht van de groepsbezetting.

In principe wisselen kinderen niet van stamgroep (met uitzondering van kinderen die flexibele opvang afnemen). Als het noodzakelijk is om een kind voor een dagdeel of dag in een andere groep te plaatsen dan wordt gericht gekeken welk kind hiervoor in aanmerking komt. Indien er samenwerking tussen groepen nodig is, streven we er naar om een aantal kinderen met hun eigen pedagogisch medewerkster naar een andere groep te laten gaan.

Bij het peuterprogramma in SLG Ratjetoe kunnen kinderen van 2+ uit groepen Boefies of Ieniemienies aansluiten indien er plek is voor deze kinderen. Indien dit niet mogelijk is zal voor de kinderen van 2+ een passend leeftijdsgericht aanbod geboden worden.

 

Slaapruimte

Elk kind heeft een eigen bed. Meerdere kinderen maken van hetzelfde bed gebruik maar elk kind heeft zijn eigen hoeslaken en dekentje. Ouders wordt gevraagd om een slaapzak voor hun kind mee te geven. In principe worden kinderen niet op hun buik gelegd met slapen. Indien ouders dit wensen dan wordt hun gevraagd om het formulier Veilig Slapen in te vullen en te ondertekenen. Op aanvraag van ouders kunnen kinderen ingebakerd worden (gefixeerd). Ook dan wordt gevraagd het formulier Veilig Slapen in te vullen en te ondertekenen. Het kind mag een eigen speen en/of knuffel meenemen met slapen.

Sieraden gaan af tijdens het slapen met uitzondering van oorknopjes die stevig vast zitten. Indien medewerkers oordelen dat hier een risico kan ontstaan worden deze uitgedaan.

 

Verzorgingsruimte (ruimte bij de aankleedtafel)

Kinderen worden in de verzorgingsruimte op de aankleedtafel verschoond en omgekleed. Kinderen zijn altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker in deze ruimte. Als een kind er aan toe is dan mag het zelfstandig naar het toilet. Elk kind heeft een eigen mandje met daarin de slaapspullen en reservespullen. Ouders mogen altijd in het mandje de spullen nakijken of verwisselen. De slaapspullen worden 1 x per maand mee naar huis gegeven om gewassen te worden.

Keuken, bergingen en wasruimte

In principe komen de kinderen niet in deze ruimtes, tenzij onder toezicht van een pedagogisch medewerker. Alle kasten en lades waarin spullen staan en liggen waar kinderen niet bij mogen komen zijn beveiligd met kind veilige sluitingen.

 

Buitenruimte

Voordat de kinderen naar buiten gaan wordt de speelplaats door een pedagogisch medewerker gecontroleerd. De kinderen van de dagopvang of speelleergroep spelen altijd onder toezicht. BSO-kinderen mogen binnen bepaalde afspraken zonder direct toezicht buiten spelen. Informeer naar de afspraken bij uw BSO locatie.

Als kinderen gaan wandelen, gaan er voldoende pedagogisch medewerkers mee en zitten de kinderen in een kinderwagen, bolderkar en of lopen met een polsbandje met koord, dat door een pedagogisch medewerker wordt vastgehouden.

 

ZIEK WAT NU?

Als een kind een zieke indruk maakt (ook al heeft het kind geen verhoging of koorts) dan wordt er contact met de ouders opgenomen en overlegt wat te doen. Indien nodig zal de

pedagogisch medewerker de ouders verzoeken het kind op te halen en wij verwachten dat ouders hier gehoor aan geven. Het oordeel of een kind wel of niet in de groep kan blijven ligt bij de pedagogisch medewerker.

We verzoeken ouders dringend om hun zieke kind niet met een koortsverlagend middel dat al is toegediend naar de opvang te brengen. Het koortsverlagend middel zorgt er voor dat de koorts of pijn tijdelijk verdwijnen en kan de symptomen van de ziekte onderdrukken. Zodra het koortsverlagend middel is uitgewerkt kunnen de koorts of pijn of symptomen terugkomen. De pedagogisch medewerkers zijn door de grootte van de groepen en het dagprogramma beperkt in hun mogelijkheden om tegemoet te komen aan de behoefte en verzorging van een ziek kind. Wij dienen geen koortsverlagende middelen toe zoals paracetamol zonder schriftelijk verklaring van de (huis)arts.

 

Medicijngebruik

Medicatie wordt alleen met schriftelijke toestemming van de ouders toegediend. Dit geldt voor medicijnen op doktersrecept als voor medicijnen die niet op doktersrecept verkregen zijn, de zelfzorgmiddelen, verkrijgbaar bij de apotheek en drogist. Voor de schriftelijke toestemming vullen de ouders de overeenkomst gebruik geneesmiddelen volledig in en ondertekenen het formulier. Hiermee geven zij toestemming om het medicijn overeenkomstig aan hun kind toe te dienen. Ouders dienen een goede instructie te geven over de wijze van toediening. Het is belangrijk dat ouders een nieuw medicijn altijd eerst thuis aan hun kind toe gediend hebben om te weten welke uitwerking het medicijn op het kind heeft en hoe het kind op het medicijn reageert. Zonder volledig ingevulde en ondertekende Overeenkomst gebruik geneesmiddelen worden er GEEN medicijnen toegediend.

 

Infectieziektes:

Bij infectieziektes in het kindercentrum volgen we de richtlijnen van de GGD:

 • Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
 • Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
 • Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.

Is er een infectieziekte geconstateerd in het kindercentrum en (zo nodig) gediagnosticeerd door een huisarts dan communiceren we dit door middel van schriftelijke aankondigingen op de entreedeuren van de desbetreffende locatie en/of op de deur/raam van de groep in desbetreffende locatie van het kindercentrum.

 

Vaccinatie van kinderen:

Bij de intake wordt aan de ouders gevraagd om aan te geven of hun kind het vaccinatieprogramma volgt. Dit wordt geregistreerd op het intakeformulier.

Deze vraag stellen we uitsluitend ter informatie om een beeld te kunnen vormen of en hoe de kinderen zijn ingeënt binnen KC ’t Rovertje.

 

Bijzondere zorg

Indien kinderen bijzondere medische zorg nodig hebben wordt dit voor de plaatsing overlegd met het kindercentrum. Bepaalde handelingen mogen niet zomaar uitgevoerd worden of pas na instructie. Heeft uw kind speciale zorg nodig dan dient u contact op te nemen met de manager.

 

Ongevallen

Als er een ongeval gebeurt verrichten we eerste hulp. Er wordt gekeken of het noodzakelijk is om met een kind naar de huisarts te gaan. Tevens worden de ouders geïnformeerd over wat er gebeurd is en wat er met hun kind aan de hand is, meteen telefonisch na het ongeval of als het kind opgehaald wordt. Indien nodig wordt aan de ouders gevraagd of zij zelf met hun kind naar de huisarts willen gaan of dat een

pedagogisch medewerker dit kan overnemen. In principe gaan we naar de eigen huisarts van het kind. Als we bij de eigen huisarts niet terecht kunnen dan wijken we uit naar een andere huisarts of de huisartsenpost. Indien nodig alarmeren we meteen 112. Naderhand wordt door de pedagogisch medewerker het registratieformulier ongevallen ingevuld. In dit formulier wordt o.a. weergegeven waar het ongeval plaats vond, hoe het letsel ontstond en het ongeval wordt beschreven. Indien nodig of wenselijk dan volgt er een evaluatiegesprek tussen de ouders en de pedagogisch medewerker met de manager. We gebruiken ook het registratieformulier gevaarlijke situaties om gevaarlijke situaties te omschrijven, te voorkomen en maatregelen te nemen.

 

EVALUATIEGESPREKKEN

 

Intakegesprek in de dagopvang en BSO

Twee tot drie weken voor de aanvang van de opvang worden ouders door de pedagogisch medewerker van de groep waarin het kind geplaatst is, uitgenodigd voor het intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden gegevens gecontroleerd en gevraagd en toestemmingsformulieren ingevuld. Informatie wordt uitgewisseld om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Ouders krijgen een rondleiding in de groep.

 

Het 8-weken gesprek in de dagopvang

Acht weken na plaatsing van het kind krijgen de ouders een uitnodiging van de mentor van het kind voor het 8-weken gesprek. In dit gesprek wordt besproken hoe het wennen van het kind is verlopen, hoe de ouders deze eerste 8 weken hebben ervaren en of er nog vragen of opmerkingen zijn.

 

Het jaargesprek in de dagopvang

Dit gesprek vindt jaarlijks plaats, meestal rond de verjaardag. De ouders worden door de mentor uitgenodigd. In dit gesprek worden de opvang en de ontwikkeling van het kind geëvalueerd.

 

Het exitgesprek in de dagopvang

Als het kind de groep verlaat dan worden de ouders uitgenodigd voor het exitgesprek. Dit gesprek wordt ook met de mentor gevoerd.

Als het kind de groep verlaat omdat het 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat dan wordt er een overdrachtsformulier door de mentor ingevuld. Dit overdrachtformulier wordt met de ouders besproken en er wordt gevraagd het formulier te ondertekenen. Met toestemming van ouders ontvangt de basisschool het overdrachtsformulier.

 

Op verzoek kan buiten bovengenoemde gesprekken altijd een afspraak gemaakt worden met zowel de pedagogisch medewerkers als met de manager.

 

Gesprekken in de BSO

In de BSO werken de pedagogisch medewerkers niet volgens bovenstaande gesprekken. Elk kind krijgt wel een eigen mentor. De kinderen worden geobserveerd en bijzonderheden worden veelal direct met de ouders besproken. Mocht het nodig zijn dan wordt er een afspraak gemaakt.

Jaarlijks wordt er een gesprek met het kind gevoerd (op het niveau van het kind) over het welbevinden in de groep. Ouders krijgen een verslag van het gesprek.

Ouders kunnen altijd een gesprek aanvragen met de mentor of de manager.

 

Overige vragen

Met vragen over plaatsing of financiële afhandeling kunnen ouders terecht bij de medewerker planning en bij de administratief medewerker.

 

INFORMATIEVERSTREKKING

Schriftelijke informatie wordt in de postbakjes van de kinderen gelegd of krijgen ouders aangereikt. Alle ouders ontvangen maandelijks een nieuwsbrief per e-mail met daarin

informatie over o.a. het kindercentrum, activiteiten van groepen of nieuws over ontwikkelingen.

Indien nodig ontvangen ouders van een bepaalde groep informatie die puur voor de ouders van de desbetreffende groep bestemd is. Er zijn groepen die een eigen digitale oudernieuwsbrief hebben en/of een groepsapp.

Ouders tekenen voor ontvangst van nieuwsbrieven en deelname aan de groepsapp. We houden rekening met de privacy volgens de AVG.

Kindercentrum ’t Rovertje heeft een website www.rovertje.nl en een Facebookpagina. Ouders kunnen zich voor de Facebookpagina aanmelden. Er zijn afspraken over het gebruik van social media en het plaatsen van foto’s op Facebook en/of de website.

We verzoeken ouders om nooit foto’s van het kindercentrum op social media te plaatsen waar andere kinderen op in beeld zijn.

Bij inschrijving ontvangen ouders het huishoudelijk reglement, de algemene voorwaarden, de huisregels van het kindercentrum, het klachtenreglement en de informatiebrief van de oudercommissie. Deze documenten zijn ook beschikbaar op de website van het kindercentrum.

 

Ouders van de speelleergroepen ontvangen een digitaal informatieboekje. Deze zijn ook te vinden op de website bij elke speelleergroep. De boekjes worden twee keer per jaar aangepast. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie in deze boekjes omdat het bij sommige punten kan zijn dat iets is gewijzigd, bijvoorbeeld openingstijden of een bepaalde afspraak. Bij de volgende ronde wordt het aangepast.

 

DE OUDERCOMMISSIE

De oudercommissie wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen of afhankelijk van het onderwerp in te stemmen met besluiten of beleid inzake:

 • De uitvoering van kwaliteitsbeleid (aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen pedagogisch medewerkers en inzetbaarheid van beroepskrachten in opleiding)
 • Het pedagogisch beleidsplan van dagopvang, BSO en speelleergroep.
 • Voedingsaangelegenheden
 • Beleid veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Vaststelling of wijziging klachtenregeling
 • Wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders. Zij vergadert volgens een vast vergaderschema en de vastgestelde verslagen worden op elke locatie ter beschikking gesteld aan de ouders. Contactgegevens staan op de website van het kindercentrum.

 

TER INZAGE

Een aantal werkplannen, protocollen en beleidsplannen staan op de website van het kindercentrum. Pedagogische werkplannen en beleid gezondheid en veiligheid en het inspectierapport vinden ouders bij elke groep.

Onder downloads staan andere documenten o.a.:

 • De klachtenprocedure
 • Protocol pedagogisch coaching
 • Protocol social media
 • Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Gedragscode omgangsvormen
 • Privacyreglement
 • Protocol ziektebeleid kinderen

Ook vindt u hier diverse formulieren o.a. het mutatieformulier om wijzigingen door te geven.

terug naar home