Veel gestelde vragen speelleergroepen

1. Mijn partner raakt werkloos, hoe zit het met kinderopvangtoeslag? 

 

Indien u een contract heeft op basis van beiden werkend heeft u recht op kinderopvangtoeslag. 

Raakt u uw baan kwijt dan behoudt u recht op kinderopvangtoeslag tot 3 maanden na de ontslagdatum ( wetgeving 2018).  

 

2. Wat moet ik doen als ik geen nieuwe baan vind binnen 3 maanden? 

 

Indien u geen nieuwe baan vindt heeft u na 3 maanden geen recht meer op toeslag. 

U komt dan in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats. 

Een formulier “geen recht op kinderopvangtoeslag” vraagt u bij ons aan. Met dit formulier en een verklaring dat u geen inkomsten uit arbeid heeft kunt u deze aanvraag bij ons indienen. Ook ontvangt u van ons een aangepaste machtiging voor uw eigen bijdrage. 

 

3. Feestdagen en studiedagen 

 

Op Feestdagen en studiedagen zijn de speelleergroepen gesloten. Hierover vindt geen restitutie plaats en er is geen mogelijkheid deze gemiste dagdelen in te halen. 

Binnen de reguliere dagopvang is de regeling dat binnen een maand een gemist dagdeel ingehaald kan worden mits er plek is in de groep. 

 

Kinderen worden gemiddeld 2 dagdelen geplaatst en er mogen maximaal 16 peuters in een groep geplaatst worden. Vaak zijn er wachtlijsten en zijn groepen vol. Het is daarom niet mogelijk een dagdeel in te halen. 

Studiedagen verschillen in onze gemeente per school. Afhankelijk van de onderwerpen op een studiedag sluiten onze medewerkers daarbij aan. Met scholen is afgesproken de studiedagen zo te plannen dat de speelleergroep geopend kan blijven.  

Vrijdag na Hemelvaartsdag is een vaak geplande studiedag. Op Hemelvaart (feestdag) zijn alle speelleergroepen gesloten maar op vrijdag zijn zij in tegenstelling tot de basisschool gewoon open.  

 

4. Wat is de eigen bijdrage bij gesubsidieerde plaatsen? 

 

Het uurtarief en de eigen bijdrage worden elk jaar opnieuw vastgesteld. 

Voor 2018 is het uurtarief 7,60. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen een eigen bijdrage van €1,15 

Afhankelijk van de dagdelen waarop uw peuter naar de speelleergroep komt wordt berekend hoeveel u afneemt. We incasseren over 12 maanden waardoor het maandbedrag voor ouders zo laag mogelijk is. 

 

Voorbeeld: 2 dagdelen van 8.30 -12.30 uur 

U neemt per week op basis van deze dagdelen 7 uur af. De speelleergroep is 40 weken per jaar open. Totaal is het aantal uren dan 40 x 7 = 280 uur. Met de bijdrage van €1,15- is dit dus ook €280 per jaar. Delen we dit door 12 dan is het maandbedrag €26,83 

 

 5. Ik heb een bijstandsinkomen. Is hier een regeling voor? 

 

Ouders met een minimum inkomen (maximaal 110% van de bijstandsnorm) en ouders die een re-integratietraject volgen kunnen een aanvraag doen bij de gemeente voor vergoeding van de eigen bijdrage voor 2 dagdelen met een maximum van 7 uur per week. 

Indien de gemeente beoordeelt dat u in aanmerking komt voor vergoeding ontvangt u hierover een beschikking.   

 

 6. Ik wil meer dan 2 dagdelen gebruik maken van de speelleergroep. Kan dat? 

 

Voorheen onder de oude subsidieregeling ( voor april 2017 )was het mogelijk om als een peuter ouder was dan 3 jaar een derde dagdeel af te nemen als extra voorbereiding op de basisschool. 

Uiteraard kon dit alleen geboden worden mits er plek was in de groep. 

 

• Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen over een derde dagdeel kinderopvangtoeslag. Voor deze groep zijn de kosten van een derde dagdeel op die manier betaalbaar. 

 

• Ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde plaats kunnen een derde dagdeel afnemen maar moeten de kosten hiervan volledig zelf betalen. Hiervoor geldt de uurprijs die van toepassing is. In 2018 is dit €7,60. De gemeente subsidieert tot maximaal 7 uren. Dit betekent dat bij een derde dagdeel u de volledige netto kosten zelf moet betalen aan het kindercentrum.  

 

7. Kan mijn peuter een combinatie maken met de dagopvang? 

 

Ja dat kan indien u beiden werkt en recht heeft op kinderopvangtoeslag. Minimale afname in de speelleergroep is 2 dagdelen. Daarnaast kunt u uw peuter in een dagopvanggroep plaatsen, bijvoorbeeld vanwege werk op bepaalde dagen.  

U krijgt dan 2 contracten, een voor de speelleergroep en een voor de dagopvang. 

Een kind mag niet in meer dan twee stamgroepen verblijven. Daar houden we rekening mee. 

Uw kind krijgt in geval gebruik gemaakt wordt van twee groepen in elke groep een mentor toegewezen. Zij volgt uw kind en is voor u aanspreekpersoon. 

 

8. Mijn kind is ziek , mag het naar de speelleergroep komen? 

 

In de kinderopvang, of het nu in een speelleergroep is of in een reguliere dagopvanggroep komen kinderziekten voor. Vaak is er sprake van een incubatietijd, bijvoorbeeld bij waterpokken. We volgen de richtlijnen die de GGD hierover heeft bepaald. Als kinderen met waterpokken voldoende zijn opgeknapt om deel te nemen aan de groep dan zijn ze welkom. 

Belangrijkste is dat u zelf bepaald of uw kind fit genoeg is. Indien uw kind ziek wordt tijdens de speelleergroep dan wordt u gebeld met het verzoek het kind direct op te halen. 

Heersen er kinderziekten waarbij het belangrijk is dat u geïnformeerd wordt dan krijgt u van ons informatie. Is uw kind naar de huisarts geweest en heeft het een kinderziekte geef dit dan door aan onze pedagogisch medewerkers zodat zij de juiste maatregelen kunnen treffen. 

 

 9. Mijn kind heeft medicijnen nodig. Mag de medewerker deze verstrekken?  

 

Voor het incidenteel toedienen van medicatie wordt een formulier toestemming medicijngebruik ingevuld. U dient dit volledig in te vullen en te ondertekenen en de medicatie in de originele verpakking met bijsluiter aan de medewerker te geven.   

Heeft uw kind een chronische aandoening of een ernstige allergie dan willen wij voor aanvang van de kinderopvang goed geïnformeerd worden om in te schatten of we de verantwoordelijkheid voor de zorg van uw kind kunnen borgen. Ook indien u reeds gebruik maakt van onze opvang en uw kind krijgt een aandoening of allergie willen we hierover direct en goed geïnformeerd worden en met u afspraken maken.  

 

10. Moet ik betalen voor schoolvakanties?  

 

Nee, de schoolvakanties worden niet berekend. We berekenen alleen de kosten voor de schoolweken en delen de totale jaarkosten door 12 maanden.  

U betaald elke maand hetzelfde bedrag tenzij u meer of minder gaat afnemen.  

 

11. Mijn kind wordt 4 jaar! 

 

Normaliter gaat uw kind vanaf 4 jaar naar de basisschool. De tijd in de speelleergroep eindigt op de dag dat uw kind 4 jaar wordt. Het kan voorkomen dat school met u afwijkende afspraken maakt over de startdatum op de basisschool. Geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de pedagogisch medewerkers en onze administratie. Als uw kind nog niet klaar is voor de basisschool blijft het in de speelleergroep en behoudt u recht op kinderopvangtoeslag of subsidie. 

 

12. Einde contract en of tussentijds opzeggen 

 

De plaatsing in de speelleergroep eindigt op de dag dat uw peuter 4 jaar wordt!  

Vanaf die dag stopt de plaatsing. Soms mag een peuter al eerder naar school en ook komt het vaak voor (schoolvakanties) dat uw peuter pas na een vakantie naar school mag. U moet dan zelf tijdig bij ons melden dat u wil verlengen of eerder stoppen.  

 

Bij opzegging wegens andere reden, bijvoorbeeld een verhuizing naar een andere gemeente hanteren we een opzegtermijn van 1 maand. Wilt u opzeggen zorg dan dat u dit op tijd bij ons kenbaar maakt. Opzeggen kan op elk moment.  

 

13. Verhuizing  

 

Gaat u verhuizen binnen gemeente Beesel dan is het voldoende om het nieuwe adres en de ingangsdatum bij ons te melden (pedagogisch medewerkers en administratie). 

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente dan heeft dit mogelijk consequenties voor het gebruik maken van de speelleergroep. Indien u recht op kinderopvangtoeslag heeft maakt het geen verschil en kan uw peuter blijven komen.  

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag omdat u onder een subsidieregeling valt dan stopt de opvang/speelleergroep. U moet dan in de gemeente waar u gaat wonen de opvang/speelleergroep regelen met de voorzieningen die aanwezig zijn in uw nieuwe woonplaats.  

 

 14. Mutaties 

 

Wijzigt er iets, een telefoonnummer, adres, werk of anders in uw persoonlijke situatie?  

Laat het ons weten! Via een wijzigingsformulier kunt u dit aan ons doorgeven. U kunt hiervoor bellen naar 077-4746223 

 

Download
Download hieronder de veelgestelde vragen als PDF bestand
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB


terug naar speelleergroep